Toekennen & uitbetalen

 

Als uw aanvraag voor een PGB is goedgekeurd, dan berekenen wij uw budget. Dit noemen wij 'toekennen'. Daarna betalen wij het PGB in voorschotten uit. 


Het zorgkantoor berekent eerst uw bruto budget. Budgethouders ouder dan 18 jaar moeten een eigen bijdrage betalen. Als u een eigen bijdrage moet betalen, dan houdt het zorgkantoor deze eigen bijdrage in op uw bruto PGB. Het bedrag wat wij aan u uitbetalen is het netto budget. Onderaan de pagina vindt u de momenten van uitbetaling.

 1. Berekening budget

  Op basis van uw indicatie berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. De overheid heeft hiervoor tarieven vastgesteld. In 2014 zijn er aparte landelijke tarieven voor budgethouders zonder en met indicatie voor langdurig
  verblijf (ZZP):

  • Budgethouders met indicatie voor persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf
   Op basis van uw indicatie en deze landelijke tarieven 2014 berekenen wij de hoogte van uw budget op jaarbasis.
  • Budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (ZZP)
   Op basis van uw ZZP-indicatie kunt u een vertaling maken naar functies, klassen en tarieven. U kunt in deze
   tarieventabel 2014 zien wat het bruto budget op jaarbasis wordt. Dit budget is exclusief eventuele garantiebedragen en/of budgetaanpassingen. Wij hebben voor u een voorbeeld uitgewerkt om uit te leggen hoe deze vertaling werkt.

  Gaat uw budget op een andere datum dan 1 januari van het jaar in, dan passen wij de bedragen in verhouding aan. Dat doen wij ook als uw budget eerder eindigt dan 31 december van het jaar.
 2. Eigen bijdrage

  Leest u hier meer over de eigen bijdrage.
 3. PGB is toegekend

  Het zorgkantoor beoordeelt het ingevulde vragenformulier en budgetplan. Als deze formulieren zijn goedgekeurd, maakt een zorgconsulent met u een afspraak voor een bewuste keuze gesprek. Tijdens dit gesprek ondertekent u het aanvraagformulier en daarmee is uw aanvraag PGB officieel. Als er verder geen bijzonderheden zijn, dan wordt het budget toegekend en kunt u zorg gaan inkopen. Het kan zijn dat het alsnog geweigerd gaat worden.

  Leest u in de Regeling PGB onder artikel 2.6.9 wat uw verplichtingen zijn.
 4. Wijzigingen

  Het is belangrijk dat u alle wijzigingen die van belang zijn voor uw PGB, zo snel mogelijk schriftelijk doorgeeft aan het zorgkantoor. Denkt u hierbij aan de volgende wijzigingen:

   • Toevoegen of wijzigen correspondentieadres
   • Bankrekeningnummer *
   • Als u langer dan 2 maanden wordt opgenomen
   • Overige wijzigingen


  Om deze wijzigingen aan ons door te geven, kunt u gebruikmaken van het wijzigingsformulier.
  Krijgt u te maken met curatele, bewind of mentorschap, lees hier verder.

  * Als u een wijziging van het bankrekeningnummer wilt doorgeven, stuurt u dan ook een kopie van een (internet)bankafschrift of bankovereenkomst op eigen naam mee. Zonder deze kopie kunnen wij de wijziging niet verwerken.

   

  Je hebt een PGB en wordt 18 jaar

  Als je 18 jaar wordt, veranderen er een aantal zaken rondom jouw PGB.

  • Je wordt zelf verantwoordelijk voor het beheer van het PGB
   Dit betekent dat je zelf het budget beheert, zelf zorg inkoopt en zelf het budget verantwoordt aan het zorgkantoor.
  • Je betaalt een verplichte eigen bijdrage
   Iedere budgethouder van 18 jaar en ouder moet een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent deze eigen bijdrage op basis van gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Vanaf de dag dat je 18 jaar bent, houden wij de eigen bijdrage in op je PGB.
  • Eigen bankrekening is verplicht
   Vanaf de dag dat je 18 jaar wordt, moet je een eigen bankrekening hebben voor het PGB. Het zorgkantoor mag het PGB alleen uitbetalen op de bankrekening van de budgethouder.
   Wanneer er voor jou een bewindvoerder of curator wordt aangesteld, dan maken wij het PGB over op het bankrekeningnummer van de bewindvoerder of curator.
  • Formulier invullen en opsturen
   Enkele weken voordat je 18 wordt, sturen wij een brief. In deze brief leggen wij uit welke zaken veranderen rondom jouw PGB. Wij sturen een formulier mee. Dit formulier moet je invullen en opsturen, samen met de gevraagde stukken.
  • Gevolgen voor jouw PGB als je niet reageert
   Als wij de gevraagde informatie niet krijgen, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitbetaling van jouw PGB.

   

  Als de budgethouder komt te overlijden

  Als de budgethouder komt te overlijden is, er geen AWBZ-zorg meer nodig. Het PGB wordt één dag na overlijden beeïndigd.

  • Overgebleven budget moet terugbetaald worden aan het zorgkantoor
   Nabestaanden van de budgethouder hebben geen recht op het PGB van de overledene.
  • Verantwoording afleggen
   Binnen 6 weken na het overlijden van de budgethouder moeten de nabestaanden het laatste verantwoordingsformulier naar het zorgkantoor sturen.
  • Nabestaanden krijgen eindafrekening
   Na de verwerking van het verantwoordingsformulier, ontvangen de nabestaanden een eindafrekening. In de eindafrekening van het PGB staat het bedrag wat eventueel terugbetaald moet worden aan het zorgkantoor.
 5. Meerzorg

  De regeling meerzorg PGB betaalt extra zorg voor mensen met een zeer intensieve zorgvraag in de gehandicaptenzorg. We spreken van een zeer intensieve zorgvraag als de totale zorgvraag hoger is dan het zorgzwaartepakket (ZZP) dat u heeft gekregen. Meerzorg is een aanvulling op een ZZP. U ontvangt een aanvulling op het PGB.

  Aanvraagprocedure

  Voor een aanvraag meerzorg stuurt u, of de wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder, een aanvraag naar het zorgkantoor. Als u voor het eerst een aanvraag meerzorg doet dan verzoeken wij u eerst om contact op te nemen met het zorgkantoor, afdeling PGB. U stuurt een e-mail naar meerzorg@achmea.nl met uw naam en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Het zorgkantoor neemt vervolgens contact met u op voor een oriënterend gesprek om te bepalen of u in aanmerking komt voor een toeslag meerzorg.

  Als op basis van het oriënterende gesprek duidelijk is dat u in aanmerking komt voor een toeslag meerzorg, kunt u een aanvraag indienen bij het zorgkantoor. Voor het indienen van een aanvraag meerzorg is recent een format ontwikkeld van een persoonlijk plan voor PGB budgethouders, dat u kunt downloaden en wat in samenspraak met een gedragskundige of behandelaar volledig moet worden ingevuld. Dit ingevulde format stuurt u naar meerzorg@achmea.nl.  


  Indien de zorg wordt geleverd door professionele zorgverleners en er al een adequaat en actueel persoonlijk/zorg plan aanwezig is kan dit ook digitaal ingediend worden met de volgende aanvullende informatie:

  1. 1. Naam, adres en woonplaats van de cliënt, adresgegevens budgethouder en indicatie
  2. 2. Zorgplan (hierbij wordt ervan uit gegaan dat een gedragskundige of behandelaar betrokken is bij het opstellen van het zorgplan en dit mede heeft ondertekend. Daarnaast dienen er bij de directe uitvoering van de zorg professionele of BIG-geregistreerde medewerkers betrokken te zijn.)
  3. 3. Dag- en weekprogramma (neemt de cliënt deel aan dagactiviteiten?)
  4. 4. Beschrijving van de intensiteit van begeleiding (wordt de zorg/begeleiding individueel geboden of in een groep?)
  5. 5. Welke zorg wordt op dit moment ingekocht door de bugethouder?
  6. 6. Wie zijn de zorgverleners (zijn er bijv. professionele/BIG-geregistreerde zorgverleners in dienst en wat is het uurtarief of tarief per dagdeel dat wordt betaald)?
  7. 7. Wat is het huidige budgetbedrag en welk bedrag wordt verantwoord bij het zorgkantoor aan zorg?
  8. 8. Welke zorg koopt men nu in of wil men inkopen die niet door het huidige budget wordt gedekt? Om hoeveel uur aan extra zorg per week gaat het en tegen welk tarief?


  Het ZN-sjabloon 'Berekening meerzorg' hoeft bij PGB niet door de budgethouder ingevuld te worden. Een uitzondering kan hiervoor gemaakt worden als de budgethouder de zorg volledig inkoopt bij een reguliere zorgaanbieder die bekend is met aanvragen meerzorg.

  Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag op basis van de ontvangen informatie

  1. 1. Bij binnenkomst van de gegevens beoordeelt het zorgkantoor en controleert of alle gegevens volledig zijn aangeleverd.
  2. 2. Vervolgens doet het zorgkantoor een eerste beoordeling om te bepalen of er sprake is van meerzorg. Dit kan op basis van het cliëntprofiel, zorgplan, benodigde zorg, bijkomende problematiek en aanvullende gegevens die zijn aangeleverd.
  3. 3. Het zorgkantoor beoordeelt ook of er rekening is gehouden in de aanvraag met gebruikelijke zorg en/of respijtzorg en/of mantelzorg.
  4. 4. Wanneer er sprake is van een aanvraag voor meerzorg die betrekking heeft op intensieve begeleiding vanwege gedragsproblematiek zoals bij ZZP VG 7 en in mindere mate bij VG 5 zal deze in alle gevallen ter advisering worden voorgelegd aan het CCE voor een inhoudelijk advies. Voorwaarde is dan wel dat er ook professionele zorgverleners en/of gedragskundigen bij de zorg zijn betrokken
  5. 5. Bij een aanvraag voor meerzorg die betrekking heeft op alle overige ZZP’s niet zijnde VG 7 of VG 5 doet het zorgkantoor in principe de beoordeling zelf en neemt een besluit.


  Criteria om meerzorg toe te kennen

  Om meerzorg toe te kennen moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • De aanvraag moet volledig zijn ingediend op basis van de informatie die hierboven is benoemd;
  • Op basis van het cliëntprofiel, zorgplan, begeleiding/zorgbehoefte moet er sprake zijn van meerzorg;
  • Duidelijk moet zijn vastgelegd, wat de aard en omvang is van de zorg die niet kan worden ingekocht en die noodzakelijk is gelet op de zorgvraag en zorgplan;
  • Er moet geen doelmatiger regulier zorgaanbod beschikbaar zijn;
  • Als er sprake is van een ZZP waarbij de aanvraag wordt getoetst door het CCE, moet er een positief advies liggen van het CCE;
  • Meerzorg wordt toegekend wanneer er een gedragskundige of behandelaar is betrokken die het zorgplan mede heeft ondertekend en er minimaal 1-2 professionele zorgverleners zijn betrokken bij de directe uitvoering van de zorg.
 6. Uitbetalen

  Afhankelijk van de hoogte van uw budget op jaarbasis, betaalt het zorgkantoor de voorschotten per maand of per kwartaal. De hoogte van de voorschotten en de betaaldata staan op de toekenningsbeschikking.

  U hoeft de voorschotten niet te besteden in de periode waarover ze worden uitbetaald. U kunt het geld besteden in de hele looptijd van uw PGB. U mag het voorschot niet gebruiken in een ander kalenderjaar dan waarin u het voorschot heeft gekregen.

  Uiterlijk 10e van de maand

  De betalingen staan uiterlijk op de 10e dag van de maand op uw rekening. Staat het bedrag op deze datum nog niet op uw rekening, neem dan contact met ons op.

  Het PGB wordt uitsluitend overgemaakt op een rekening die op naam staat van de budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger (ouders, voogd, curator, bewindvoerder).

  Aparte bankrekening

  Wij adviseren iedereen met een budget om een aparte bankrekening voor het budget aan te vragen. Zo houdt u uw gewone uitgaven en de besteding van uw PGB gescheiden en kunt u gemakkelijker verantwoording afleggen over de besteding van het budget.

  Wijziging rekeningnummer

  Als het rekeningnummer waarop u het voorschot wilt ontvangen anders is dan dat op uw toekenningsbeschikking, dan geeft u dit door met het wijzigingsformulier van het zorgkantoor.